Privacy

Privacy verklaring


Algemeen

Deze website wordt beheerd door Zuidema Verzekeringen. Tijdens uw bezoek aan deze internetsite kan Zuidema Verzekeringen persoonsgegevens over u verzamelen, zowel direct (via een verzoek om gegevens aan u) als indirect. Zuidema Verzekeringen zal deze persoonsgegevens uitsluitend aanwenden voor de in dit Privacystatement omschreven doeleinden en alles in het werk stellen om de verzamelde persoonsgegevens te beschermen. Dit Privacystatement bevat informatie over de doeleinden die Zuidema Verzekeringen bij de verwerking van gegevens in verband met deze internetsite nastreeft en over de wijze waarop u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

Wie zijn wij?
Dit is de Privacy Statement van Zuidema Verzekeringen. Zuidema Verzekeringen is financieel dienstverlener en heeft als kernactiviteit het adviseren over en het bemiddelen in financiële diensten en producten. Onze contactgegevens zijn:

• Telefoon: 0511-403897 of 06-19130207
• E-mail: info@zuidemaverzekeringen.nl
• Website: www.zuidemaverzekeringen.nl

Duidelijkheid over uw privacy
Bij de uitvoering van onze dienstverlening verwerken wij persoonsgegevens. In deze verklaring leggen wij uit welke gegevens wij verwerken, de doelen voor de verwerking, met wie wij gegevens delen en welke rechten u heeft ten aanzien van uw gegevens. Heeft u na het lezen van dit document nog vragen? Neem dan contact met ons op.

1. Soorten gegevens

1.1 Wij verwerken de volgende persoonsgegevens van u:
• Contactgegevens, zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en emailadres.
• Leeftijd, geslacht, burgerlijke staat.
• Gegevens met betrekking tot paspoort, rijbewijs of een ander identiteitsbewijs (soms vragen wij om een kopie van een identiteitsbewijs).
• Gegevens over dienstverband, inkomen, beroep en werkgever.
• Gegevens over financiële situatie, vermogen en eventuele schulden.
• Gegevens over huidige financiële producten, zoals bankrekeningen of verzekeringen.
• Bijzondere persoonsgegevens, bijvoorbeeld gezondheid (in sommige gevallen).
• Gegevens over eventuele strafrechtelijke feiten, fraudeaspecten (indien relevant).
• Gegevens ingediende claims / claimhistorie.

1.2 Wanneer wij gezondheidsgegevens of strafrechtelijke gegevens verwerken, doen wij dat uiterst zorgvuldig en doorgaans alleen met uw toestemming.


2. Doelen van de verwerking van gegevens

2.1 Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende activiteiten binnen onze dienstverlening:
• Het beoordelen en accepteren van potentiële klanten.
• Het (laten) beheren van onze relatie met (potentiële) klanten en bezoekers.
• Het beheren en uitbreiden van ons klantenbestand.
• Het sluiten en/of uitvoeren van overeenkomsten.
• Het verrichten van analyses van persoonsgegevens ten behoeve van statistische doeleinden en het gebruik van een archiefbestemming.
• Het eventueel uitvoeren van (gerichte) marketing¬ en promotieactiviteiten om een relatie met een (potentiële) klant tot stand te brengen, in stand te houden of uit te breiden.
• Het voldoen aan wettelijke verplichtingen.
• Het eventueel versturen van nieuwsbrieven of informatie van specifieke aard.

3. Rechtsgronden voor verwerking van gegevens

3.1 Wij gebruiken tenminste een van de volgende gronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens:
• Het uitvoeren van een overeenkomst voor een financieel product of een financiële dienst.
• Het kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust, bijvoorbeeld het voldoen aan onze wettelijke zorgplicht gedurende de looptijd van een financieel product dat via onze bemiddeling tot stand gekomen is of het voldoen aan wettelijke termijnen voor het bewaren van gegevens.
• De uitdrukkelijke toestemming die u heeft gegeven om gegevens te verwerken voor specifieke doeleinden. Deze toestemming kunt u altijd weer intrekken.
• Voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen in het kader van onze bedrijfsvoering of die van een derde. Wij maken hierbij steeds de afweging tussen uw belangen en die van ons. Onze belangen betreffen onder andere de zorgvuldige uitvoering van overeenkomsten met u, het onderhouden en eventueel uitbouwen van onze klantrelatie via eventueel direct-marketing en/of profilering gericht op marketing.

4. Opslag en bewaartermijn van persoonsgegevens

4.1 Wij bewaren uw persoonsgegevens alleen zolang en voor zover wij deze nodig hebben om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens verzameld worden. Gegevens die wij noodzakelijkerwijs nodig hebben bewaren wij in ieder geval gedurende de looptijd van onze relatie of overeenkomst.

4.2 Als onze relatie of overeenkomst eindigt dan bewaren wij de gegevens gedurende de wettelijke bewaartermijnen die voor ons gelden.

5. Informatie, wijziging en bezwaar

5.1 U heeft specifieke rechten ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt altijd contact met ons opnemen als u vragen heeft over de volgende onderwerpen:
• Of wij uw persoonsgegevens verwerken.
• De manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken.
• Inzage in de persoonsgegevens die wij van u verwerken.
• Bezwaren tegen het verwerken van uw persoonsgegevens.
• Aanpassing van uw persoonsgegevens als deze (mogelijk) onjuist zijn verwerkt;
• Beperking van uw persoonsgegevens.
• Verwijdering (wissen) van uw persoonsgegevens.
• Overdracht van uw persoonsgegevens aan u of aan een andere organisatie op uw verzoek.
• Vragen over de inhoud van dit Privacy Statement. U kunt uw vraag schriftelijk of per e-mail aan ons voorleggen. U ontvangt een reactie binnen twee weken.

5.2 Let op: het kan zijn dat wij niet in alle gevallen tegemoet kunnen komen aan een verzoek. Dit laten wij u dan gemotiveerd weten.

6. Beveiliging van uw gegevens

6.1 Wij hebben adequate technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw persoonsgegevens tegen te gaan.

7. Verstrekken van gegevens aan derden

7.1 Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet zomaar aan anderen. Dat mogen wij wel doen als u ons daarvoor toestemming heeft gegeven, als wij daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak, of als de verstrekking ten dienste staat van onze doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens.

7.2 Voor de uitvoering van onze bedrijfsvoering en afhankelijk van de verleende diensten aan u verstrekken wij uw persoonsgegevens mogelijk wel aan de volgende personen of partijen:
• Financiële instellingen (zoals banken of verzekeraars) bij wie wij voor u een financieel product aanvragen of bij wie u een financieel product heeft dat wij voor u beheren of waarbij wij u begeleiden tijdens de looptijd van het product.
• Personen en instanties die op grond van een wettelijke verplichting geïnformeerd moeten worden.
• Externe partijen die gegevens onder onze zeggenschap en verantwoordelijkheid verwerken, zoals onze ICT¬dienstverlener of ons (direct) marketingbureau.
• Schade-experts, databases gericht op fraudebestrijding zoals Fish en Cis.
• Notarissen, advocaten, accountants (in voorkomende gevallen).

7.3 Externen partijen die de persoonsgegevens onder onze verantwoordelijkheid verwerken, doen dit uitsluitend voor doelen en onder voorwaarden die wij met hen hebben afgesproken. Dit leggen wij vast in schriftelijke overeenkomsten.

8. Klachtrecht

8.1 Bent u het niet eens met de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken of omgaan met uw rechten als klant? Neem dan contact met ons op.

8.2 U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk daarvoor op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

9. Wijzigingen van de Privacy Statement

9.1 Het kan voorkomen dat wij dit Privacy Statement in de toekomst wijzigen. Op onze website vindt u steeds het meest actuele statement.

Deze verklaring is een standaard verklaring en is het laatst gewijzigd op 26 januari 2022.

MEER WETEN?

Jan Zuidema

KvK: 85586102
AFM: 12048836